Smakkejollen HENNER FRIISER

Den 1. juli 2014 søsattes ” HENNER FRIISER” i gammel havn i Middelfart. Den er bygget på Lillebæltværftet i Middelfart i fuld overensstemmelse med gamle håndværkstraditioner

Den originale model til smakkejollen “HENNER FRIISER” blev bygget af Mads Illum i 1886 og leveret til fisker Johannes Dahlsgaard på Lyngs Odde. Den gamle jolle blev af efterkommere overdraget til Fredericia Museum og videregivet til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor den nu er indlemmet i samlingen. Det er heldigt, at dette væsentlige stykke kulturarv hermed er sikret for eftertiden.

Da Marsvinslauget i Middelfart i tæt samarbejde med Lillebælt Smakkelaug  besluttede at genskabe en sødygtig kopi af den gamle jolle, blev denne målt nøjagtigt op, hvorefter frivillige med erfaring i bådebygning gik i gang med fremstillingen på Lillebæltværftet.

Smakkejollen har fået sit navn efter en opdigtet figur i B.S. Ingemanns historiske roman ” Erik Menveds Barndom” fra 1828. Henner Friiser optræder i romanen som oldermand for marsvinjægerene i Middelfart, og har som sådan også lagt navn til museets bindingsværkshus i Brogade, hvor Ingemann havde givet ham bopæl.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen    2018

 

Oldermand                    Jens G. Andersen                         42960962

Viceoldermand            Søren Johansen                           41574578

Kasserer                         Jørgen Illum Hansen                   61716441

Sekretær                        Mikael Hjorth                                  23722411

Bestyrelse                      Knud Mortensen                          40203374

Bestyrelse                      Peder O. Jensen                            29856205

Bestyrelse                      Peter Uldal                                       30310251

Suppleant                       Vagn Olsen                                      51868154

Suppleant                       Rolf Eliesen                                     40114208

Revisor                             Peder Juul Rasmussen              23375836

Revisor Suppleant      Anne Simonsen

Vedtægter

 • 1. Navn

Foreningens navn er LILLEBÆLT SMAKKELAUG, med hjemsted på Lillebælt Værftet i Middelfart.

 • 2. Formål

Lillebælt Smakkelaug er stiftet med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlbåde af træ.

Desuden arbejder Lillebælt Smakkelauget for at fremme og udvikle kendskabet til samt sejlads med smakkejoller.

Lillebælt Smakkelaugs marine-, kultur- og lokalhistoriske interesseområde afgrænses geografisk indenfor følgende område: Trelde Næs – Bogense og Årøsund – Assens.

Lillebælt Smakkelaugs aktiviteter tager udgangspunkt i foreningens hjemsted: Lillebælt Værftet i Middelfart. Lillebælt Smakkelaug har her rådighed over værkstedfaciliteter der danner ramme omkring restaurering og nybygning af joller/både.

Sejlads med jollerne skal være en naturlig aktivitet, hvor medlemmerne uddannes til at sejle.

Lillebælt Smakkelaug ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer med henblik på at udbrede kendskabet til og bevarelsen af kystkulturen og træskibsbyggeri, samt sejlads.

 

 • 3. Medlemmer

Enhver person der har interesse i smakke-jollens kulturhistoriske udvikling og sejlads, og kan gå ind for Lillebælt Smakkelaugs vedtægter, kan optages som medlem. 

 • 4. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, der er Lillebælt Smakkelaugs højeste myndighed, afholdes i oktober kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemme-flertal, dog kræver vedtægtsændringer, samt ophævelse af smakkelauget, ¼ af de fremmødte stemmer.

For at være stemmeberettiget på general-forsamlingen skal medlemmet have betalt kontingentet for generalforsamlingsperiode

     • 5. Dagsorden for den ordinære general forsamling
 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Oldermandens beretning.
 • Fremlæggelse af årsregnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, således at 4 medlemmer   vælges på ulige årstal, og 3 medlemmer vælges på lige årstal.
 • 1 revisor og 1 suppleant
 • Fastsættelse af kontingentet.
 • Eventuelt.
 • 6. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær general-forsamling med det i § 4 nævnte varsel, og bestyrelsen er pligtig dertil når 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom. 

 • 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, viceoldermand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal foretages sådan at oldermand, viceoldermand og kasserer ikke kan afgå samtidig.

Bestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder.

 • 8. Kontingent og Regnskab

Kontingentet fastsættes på den årlige general-forsamling og opkræves helårlig.

Regnskabsåret løber fra den 1/11 til den 31/10.

Regnskabet revideres af den på den årlige generalforsamling valgte revisor, og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 • 9. Hæftelser

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer hæfter ikke personlig for indgåede forpligtigelser for lauget, for hvilket alene lauget hæfter med dens respektive formue.

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ovenfor lauget udover kontingentforpligtigelsen.

 • 10. Udelukkelse

Begår et medlem en efter bestyrelsens mening vanærende handling eller tilsidesætter laugets vedtægter kan bestyrelsen udelukke medlemmet.

Det udelukkede medlem har intet krav på indbetalt kontingent.

Et af bestyrelsen udelukket medlem kan forlange udelukkelsen drøftet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 11. Opløsning

I tilfælde af forslag om Lillebælt Smakkelaugs opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette ene forslag som eneste punkt på dagsorden. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en ny generalforsamling med den i § 4 nævnte varsel.

Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke tages op før efter 1 års forløb.

I tilfælde af beslutning om Lillebælt Smakkelaugs opløsning skal laugets formue anvendes til lignende formål, eller til Middelfart Museum og Lillebælt Værftet.

—————————————————————————————–

 • § 1, 2, 4, 5, 7, 8 og 11 ændret på den ordinære g. forsamling 2004

——————————————§ § §—————————————–